Algemene voorwaarden Centralized
E-mail: info@centralized.nl
Website: www.centralized.nl
Definities
 1. Centralized: handelsnaam van Skybits, gevestigd te Nijmegen onder KvK nr. 90014936.
 2. Beschikbaarheidsgraad: de tijd dat de software in een meetperiode beschikbaar is voor de klant gedurende kantoortijden, uitgedrukt in een percentage.
 3. Incident: een gebeurtenis die ertoe leidt dat de software niet functioneert conform de overeengekomen specificaties of niet voor het gebruik op de locatie beschikbaar is.
 4. Kantoortijden: maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 uur en 17:00 uur, met uitzondering van feestdagen.
 5. Klant: degene met wie Centralized een overeenkomst is aangegaan.
 6. Update(s): een nieuwe release van de software, waarin tot dan toe bekende gebreken zijn verwijderd en/of een beperkte verbetering of uitbreiding van de bestaande functionaliteit heeft plaatsgevonden.
 7. Partijen: Centralized en klant samen.
 8. Upgrade: een opvolgende versie van de software met nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet onder een andere naam uitgebracht.
Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Centralized.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Artikel 2 - Prijzen
 1. Alle prijzen die Centralized hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Centralized hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Centralized te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Centralized een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Centralized is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Centralized de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Centralized heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Centralized prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
Artikel 3 - Betalingen en betalingstermijn
 1. Centralized mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Centralized de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Centralized behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst
 1. Centralized voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Centralized heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Centralized tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Centralized tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Artikel 5 - Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
 1. De overeenkomst tussen Centralized en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Centralized schriftelijk in gebreke stellen.
 4. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Artikel 6 - Beschikbaarheid
 1. Centralized streeft naar een beschikbaarheidsgraad van 98% gemeten over een periode van 2 aaneengesloten kalendermaanden.
 2. Onderhoud en updates worden altijd met minimale impact op beschikbaarheid uitgevoerd tijdens kantoortijden. Mocht er een grotere update nodig zijn die zorgt voor downtime zal Centralized de klant zo vroeg mogelijk om toestemming vragen, maar in ieder geval minimaal 24 uur voorafgaande aan de update.
 3. Partijen komen overeen, dat in geval van een conflict tussen partijen de uitvoering van de overeenkomst niet zal worden stopgezet om zo de goede voortgang niet onnodig te verhinderen, tenzij de aard van het geschil zodanig is, dat dit in redelijkheid niet van de klant of Centralized mag worden verlangd.
Artikel 7 - Updates en upgrades
 1. Centralized zal regelmatig software updates uitvoeren. Met deze updates worden bekende fouten in de software hersteld of kleine verbeteringen in de functionaliteiten doorgevoerd. Een upgrade is een volgende versie van de software waarbij vooral nieuwe of gewijzigde functionaliteiten in de software worden doorgevoerd.
 2. Centralized zal updates en upgrades doorvoeren op de servers. De updates zullen, door het ontwerp van de servers en de software, minimale impact hebben op de werking en beschikbaarheid.
 3. Updates en upgrades worden in beginsel uitgerold tijdens kantoortijden zonder uitval van de software. Bij hoge uitzondering behoudt Centralized zich echter het recht voor om tijdens kantoortijden te kunnen ingrijpen door het plaatsen van een hotfix voor een beveiligingsprobleem of een productie verstorend gebrek die wel zal zorgen voor een vertraging of tijdelijke uitval van de software.
Artikel 8 - Medewerking Opdrachtgever
 1. De klant is verplicht tot het instellen, in stand houden en uitvoeren van adequate procedures en controlemechanismen, rekening houdend met de aard en omvang van de belangen van het gebruik, om schade als gevolg van eventuele onregelmatigheden te voorkomen.
 2. De klant zal ervoor zorgdragen dat zijn personeel op adequate wijze zal zijn opgeleid en geïnformeerd over de werking van de dienstverlening.
 3. De klant zal in het bijzonder zorgdragen voor adequate informatie aan en contractuele afspraken met externe gebruikers die zonder feitelijke tussenkomst van een medewerker van de klant, handelingen verrichten waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van de software, over de risico's verbonden aan het gebruik van de software en de daarmee samenhangende diensten.
Artikel 9 - Support
 1. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zal Centralized gebruikmaken van supportmedewerkers met een geschikt niveau aan deskundigheid en ervaring.
 2. De klant kan van Centralized verlangen dat een supportmedewerker wordt vervangen door een andere medewerker, indien hij voldoende kan onderbouwen dat deze supportmedewerker niet voldoet aan de norm zoals omschreven in lid 1.
Artikel 10 - Beveiliging
 1. Medewerkers van partijen hebben alleen toegang tot de systemen met betrekking tot de software, wanneer door de daartoe bevoegde functionarissen van partijen autorisatie is verleend.
 2. Centralized draagt zorg voor het operationele beheer van de autorisatie.
 3. De klant is aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen door personen die Opdrachtgever door middel van het verlenen van autorisatie toegang verschaft tot de software.
 4. Centralized is verantwoordelijk voor het signaleren van (pogingen tot) ongeautoriseerde toegang tot de software. Centralized zal hierbij de noodzakelijke maatregelen nemen om de eventuele schade tot een minimum te beperken en herhaling proberen te voorkomen.
 5. Centralized stelt de klant vooraf op de hoogte indien Centralized voornemens is om wijzigingen in de software of wijzigingen in de beveiliging aan te brengen, die gevolgen hebben voor de onderling gemaakte afspraken ten aanzien van de beveiliging.
 6. Partijen zijn verplicht hun medewerkers of door hen ingehuurde derden bij de aanvang van de overeenkomst op de hoogte te stellen van de geldende voorschriften inzake informatiebeveiliging en hen hierover volledig te instrueren zodat de voorschriften correct worden nageleefd.
Artikel 11 - Intellectueel eigendom
 1. Centralized behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centralized (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
Artikel 12 - Geheimhouding
 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Centralized ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Centralized waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Centralized schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
Artikel 13 - Vrijwaring
De klant vrijwaart Centralized tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Centralized geleverde producten en/of diensten.
Artikel 14 - Klachten
 1. De klant dient een door Centralized geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Centralized daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Centralized in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Centralized gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Artikel 15 - Ingebrekestelling
 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Centralized.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Centralized ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
 3. Indien de oorzaak van een incident is gelegen in een gebrek dan zal Centralized het gebrek kosteloos herstellen.
 4. De klant zal in redelijkheid medewerking verlenen teneinde Centralized in staat te stellen te voldoen aan zijn verplichtingen uit dit artikel.
Artikel 16 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Centralized een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Centralized verschuldigd zijn.
Artikel 17 - Aansprakelijkheid Centralized
 1. Centralized is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Centralized aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Centralized is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Centralized aansprakelijk is, is deze beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het totaal aan de vergoedingen (excl. btw) betaald over de voorafgaande 12 maanden, en
  is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Artikel 18 - Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Centralized vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 19 - Recht op ontbinding
 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Centralized toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Centralized niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Centralized in verzuim is.
 3. Centralized heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Centralized kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Artikel 20 - Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Centralized in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Centralized kan worden toegerekend in een van de wil van Centralized onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Centralized kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Centralized 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Centralized er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Centralized is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Artikel 21 - Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
Artikel 22 - Wijziging algemene voorwaarden
 1. Centralized is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Centralized zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Artikel 23 - Overgang van rechten
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Centralized.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Artikel 24 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Centralized bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Artikel 25 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Centralized is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 01 mei 2023.